Spółka Heli Factor w dniu 8 grudnia 2021r. podpisała ze Szpitalem Specjalistycznym Artmedik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jędrzejowie umowę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” stałej instalacji pożarowej lądowiska wyniesionego zlokalizowanego na budynku szpitala wraz z doposażeniem lądowiska w niezbędny mobilny sprzęt pożarowy.

Przedmiot Umowy obejmuje m.in.:

• Wykonanie Dokumentacji Projektowej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień niezbędnych do wykonania prac budowlanych (w tym  uzgodnienia z  rzeczoznawcą PPOŻ oraz uzyskanie pozytywnej opinii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i innych właściwych organów lub podmiotów);

• Wykonanie instalacji: działka pianowego, instalacji hydrantowej, zestawu pompowego, rur spustowych, oświetlenia ewakuacyjnego i ROP przy lądowisku oraz mobilnego sprzętu pożarowego.

Przewidywany termin zakończenia robót to lipiec 2022r.

Wartość umowy: 510.532,10 zł brutto.